/6. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově/

První sympozium rytého skla se uskutečnilo v roce 1996 jako výsledek snahy města Kamenický Šenov, Sklářského muzea a Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (dále SUPŠS) v Kamenickém Šenově, odborné výtvarné a řemeslné komunity, výrobních a podnikatelských subjektů a početné obce badatelů, sběratelů a znalců nejen rytého skla.

Průběh prvního sympozia předčil veškerá očekávání pořadatelů. Ačkoliv byly všechny pořadatelské subjekty připraveny na to, že o sympozium projeví zájem řada aktivních sklářských výtvarníků, řemeslníků a odborníků, Kamenický Šenov se stal dějištěm skutečné historické události. Od prvního konání sympozia se do Kamenického Šenova každé tři roky dostavila nejen elitní společnost rytců skla, ale i početná skupina umělců, kteří se rytému sklu sice nevěnovali cíleně, nicméně cítili potřebu se této jedinečné akce zúčastnit a zapojit se do tvůrčího programu v experimentální rovině a přinést do prostředí rytého skla něco nového. Očekávaný zájem teoretiků a historiků v rámci odborných seminářů byl vždy obohacen o přínosné a novátorské výstupy uvádějící ryté sklo a příbuzné techniky a technologie do mnohdy nečekaných souvislostí.

Sympozium bylo koncipováno jako mezinárodní a velkoryse pojatý projekt a jeho cíl byl jasně formulovaný – vytvořit na jedné straně činorodé prostředí, kde budou společně pracovat umělci a řemeslníci zabývající se rytým sklem a na straně druhé poskytnout širokou platformu pro setkávání sklářských historiků, pedagogů, teoretiků, technologů a podnikatelů s cílem prezentovat ryté sklo jako zásadní obor překračující hranice sklářství i hranice mezi státy a kontinenty. O tom, že se tento cíl vždy dařilo naplňovat, svědčí mezinárodní renomé, které si akce vydobyla. Sborníky a katalogy sympozií jsou cennými dokumenty, které jejich přínos jednoznačně potvrzují. Pravidelné konání sympozia bylo přerušeno v roce 2011 zejména z důvodu problematické situace SUPŠS v Kamenickém Šenově, která je od počátku jeho rozhodujícím partnerem. Vzhledem k současné konsolidaci situace na SUPŠS a zásadní všestranné podpoře města Kamenický Šenov se členové Sdružení sympozia rytého skla (které je od počátku jeho hlavním pořadatelem) rozhodli uspořádat sympozium po šestileté přestávce, zúročit zkušenosti z předchozích ročníků a dát akci nový impuls.

Organizační výbor připravil změněný formát sympozia, které bylo pro rok 2014 koncipováno v podobě poněkud redukované oproti minulosti, pokud jde o počet účastníků a doprovodných akcí. Cílem bylo vytvořit komornější

pracovní atmosféru soustředěnou na práci v dílnách a intenzivní komunikaci mezi účastníky. Na pětidenní práci účastníků navázal od pátku 19. 9. víkendový program, jehož se zúčastnili další hosté. Víkendový program zahrnoval prezentace autorské tvorby a sklářských projektů, odborné diskuse, vernisáž výstav a společenská setkání. Program byl završen exkursí do Centra sklářského umění v Sázavě, kde mohli vybraní zájemci o ryté sklo pokračovat v práci ve Škole Jiřího Harcuby.

K aktivní tvůrčí účasti na sympoziu bylo cíleně vyzváno 22 výtvarníků a řemeslníků, kteří se primárně věnují rytému sklu – 7 z ČR, 7 ze zahraničí a 8 studentů sklářských oborů z ČR a zahraničí. Studentský program byl v tomto ročníku začleněn do celkového pojetí, včetně výstavy, kde byly práce studentů představeny vedle děl renomovaných tvůrců jako organická součást výsledné prezentace. SUPŠS nabídla účastníkům nejen možnost práce v rytecké dílně, ale i využití veškerého technického vybavení. Rytci měli k dispozici mj. i exklusivní sklářskou surovinu dodanou hlavním partnerem sympozia firmou Moser a.s. Karlovy Vary a barevné destičky poskytnuté sklárnou Glashütte Lamberts, ze kterých vzniklo společné dílo účastníků v podobě individuálních rytin symbolicky spojených do jedné kompozice. K regulím sympozia patří možnost přivézt na místo i hotová a rozpracovaná díla, poněvadž některé rytiny vyžadují časovou náročnost

překračující časové možnosti pětidenního programu. Přesto byla v dějišti sympozia dokončena nebo přímo vznikla jedinečná díla dokazující vitalitu rytého skla a především jeho rozmanitost. Lze bez nadsázky říci, že i po staletích vývoje, kdy rytí skla dosáhlo absolutních výšin technických a výtvarných, jde o techniku s mimořádným uměleckým a technologickým potenciálem. Ryté sklo lze kromě obvyklých postupů pojímat zcela netradičně, novátorsky, vynalézavě a ryze současně, aniž by tím jakkoliv utrpěla úcta k řemeslu a kontinuita.

Jedním ze zásadních poselství šestého sympozia je skutečnost, že tato jedinečná technika disponuje skutečnými mistry oboru napříč několika generacemi. Další mimořádně dobrou zprávou je zjištění, že pro řadu mladých tvůrců je rytina atraktivní oblastí uplatnění, kterou stojí za to se cíleně zabývat. Důkazem je skutečnost, že i mimo studentskou sekci se vedle uznávaných mistrů představili rytci s neortodoxním přístupem a s ambicemi posouvat umělecké hranice, nabízet nová technologická řešení a možnosti uplatnění rytého skla. Právě potřeba vnést do světa rytého skla potřebné impulsy a mezigenerační komunikaci byla jedním z motivů vedoucích ke vzniku šenovského sympozia.

Účastníci sympozia měli v jeho průběhu možnost prezentovat vlastní tvorbu, navštívit sklářské dílny a studia v regionu a především – poznat jeden druhého v odborné i společenské rovině. Díky semknutějšímu pojetí 6. sympozia fungovala tato neformální setkání mimořádně dobře.

Výstava výsledků 6. sympozia ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově tak nabídla skutečně reprezentativní (byť pochopitelně z kapacitních a organizačních důvodů nikoliv vyčerpávající) přehled současného rytého skla – tradičního přístupu, experimentování, nových trendů v pojetí a uplatnění sklářské rytiny jako legitimní součásti současného výtvarného umění, včetně konceptuálního přístupu, s přesahy do oblastí designu, architektury, multimediální tvorby a studiového skla. Studentská sekce se stala organickou součástí výstavy. Díla studentů středních a vysokých škol byla vystavena vedle děl osobností, které jsou bez nadsázky klasiky oboru a často jejich učiteli.

Kromě toho Sklářské muzeum nabídlo vítanou retrospektivu v podobě výstavy výběru toho nejlepšího ze všech sympozií konaných od roku 1996. Výstava byla zahájena ve stejné době jako výstava sympozia aktuálního a stala se součástí stálé expozice.

Od roku 1996 se podařilo v Kamenickém Šenově přivítat stovky výtvarníků a odborníků, zabývajících se rytým sklem a sklářstvím obecně. Ryté sklo je ve své podstatě oborem, který není navenek tak atraktivní jako tvorba na sklářské huti zpracovávající horkou sklovinu. Koncentrovanou tvůrčí činnost rytců skla dokáže při práci samotné ocenit především odborník. O to více je proto třeba ocenit skutečnost, že i tak subtilní, na sebe soustředěná a pro mnohé konzervativní technika, jejímž domovem je na první pohled staticky působící dílna naplněná vrčením ryteckých strojů, byla a je schopna opakovaně přivést do malého města na severu Čech výtvarníky a odborníky z celého světa.